Socialdemokraterna-i-Emmabo.jpg
Hem Vårt Parti Bli medlem Kalender Kontakt
img_7100.jpg

Kalendern är uppdaterad med 2022

Smedlemsmoete-april-22.jpg


                                                                                                    S-kvinnor-loggo.png

Emmaboda S-Kvinnor bjuder in till :

ÅRSMÖTE

Söndag den 27 MARS KL 15:00 S-LOKALEN

Kom och ta en fika och prata politk 

                                                                             Bli medlem här: https://s-kvinnor.se/bli-medlem/

VARMT VÄLKOMNA

Välkommen till S-Cafeer! Vi fikar svarar på frågor och diskuterar politik

S-Cafe-1-22.jpg

MEDLEMSBREV-SIDA-1-22.jpg

       

  Folder-kyrkoval-2021-korrig.jpg

Kandidatfolder-kyrkoval-202.jpg

KandidatfolderB-kyrkoval-20.jpg

KandidatfolderC-kyrkoval-20.gif

KandidatfolderD-kyrkoval-20.gif

                                                Belarus_blad.jpg

        

  Folder-kyrkoval-2021-korrig.jpg

Kandidatfolder-kyrkoval-202.jpg

KandidatfolderB-kyrkoval-20.jpg

KandidatfolderC-kyrkoval-20.gif

KandidatfolderD-kyrkoval-20.gif

Klicka på bildenför att få upp den

  S-1maj2021.jpg     

                                                                 

Medlemsbrev-2021-4-1

VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG TILL DIGITAL STEG ETT-UTBILDNING – TILLSAMMMANS MED KALMAR, Nybro, Västervik och Emmaboda         Klicka på den röda länken nedan

 

Steg-ett-inbjudan-januari-2021 


S-Medlemsmoete-20201025-1.jpg

S-KVINNOKLUBB I EMMABODA

VÄLKOMMEN TILL VÅRT MEDLEMSMÖTE

Söndag 11 oktober kl 17:00 

Plats: S-lokalen, Emmaboda Folkets hus. 

  • Vi bjuder på lättare tilltugg!
  • Vi försöker hålla respektfullt avstånd till varandra, men samtidigt värma varandra med vår gemenskap.
  • I övrigt följer vi myndigheternas rekommendationer.

Har du någon väninna som också är intresserad av S-kvinnor, men ännu inte är medlem,

ta med henne! 

Systerliga röda hälsningar 

Frida med styrelsen 

I mars 2020 startades en S-kvinnoklubb i Emmaboda, detta på initiativ från ett antal intresserade kvinnor inom Socialdemokraterna i Emmaboda. Syftet med klubben är att påverka samhällsdebatten och politiska beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Tillsammans med övriga S-kvinnor samt Socialdemokraterna vill vi driva på för förändringar på detta område, både på lokal, regional och nationell nivå.

Är du intresserad av jämställdhetsfrågor såsom:

·         Jämställd arbetsmarknad, arbetsmarknaden är fortfarande starkt könsuppdelad.

·         Lika lön och lika arbetsvillkor oavsett kön. Kvinnor har i regel lägre löner, otryggare anställningsvillkor och sämre arbetsvillkor än män.

·         Mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld är fortfarande ett stort samhällsproblem. Lagen ger kvinnor samma rättigheter som män, men inte samma möjligheter.

·         Uppföljning av MeeToo.

·         Miljö och klimat såsom upphandling av ekologiska matvaror samt kollektivtrafik. Kvinnor och barn är de som oftast drabbas hårdast av miljö- och klimatproblem.

·         Ökad genusmedvetenhet i skolan och förskolan, detta då flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och möjligheter.

·         Att vara kvinna i politiken innebär fortfarande stora utmaningar- vi behöver tillsammans stärka varandra.

Känner du att detta låter som något för dig är du varm välkommen att bli medlem hos oss. Du går in på www.s-kvinnor.se och blir medlem. Ange Emmaboda S-kvinnoklubb som ”klubb” du vill vara medlem i, så kommer det välkomstbrev och mer information på posten.

VÄLKOMMEN IN I ETT HÄRLIGT GÄNG


Oeppet-medl-moete-20.jpg

1a-maj-2020.jpg

S-1a-maj-2020.jpg

Medlemsmoete-12-jan-2020.jpg

1.Maria-ixcot-Nilsson-vaar-ledare.jpg

 Några av mina tankar

kring det politiska

arbetet 2019 -

Vårt första år i opposition är nu slut, efter tjugofyra år i majoritet. Det har minst sagt

varit en omställning.

Vi började den nya mandatperioden med att ladda batterierna och lägga värdefull tid

på att svetsa oss samman,prata om förhållningssätt, tankar och idéer framåt i vår nya

politiska situation. Där lade vi grunden till att vara ett starkt sammansvetsat gäng,

något som vi naturligtvis har jobbat med under hela året. Relationer

bygger man inte upp på en dag, men ack så viktigt att känna förtroende för varandra

när man ska samarbeta på ett positivt och konstruktivt sätt.

Nedan följer några tankar kring ärenden som jag minns extra från året som gått.

I februari antog kommunfullmäktige (KF) den Europeiska deklarationen för jämställdhet

mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. De flesta av oss kan tack och lov

skriva under på att jämställdhet är en grundläggande rättighet och en grundbult i demo-

kratin.

Vi var flera stycken som talade oss varma för jämställdhetsfrågorna under sammanträdet

den kvällen. Alla partier utom Sverigedemokraterna ställde sig bakom deklarationen i KF.

SD yrkade på att inte anta deklarationen och det var väl egentligen föga förvånande

men ändå uppseendeväckande.

I april antog KF kommunens reviderade kulturplan. Det är resultatet av ett arbete som

påbörjades under förra mandatperioden. Det kändes mycket positivt att anta planen som

tagits fram på ett väldigt demokratiskt sätt via t.ex. flera öppna medborgardialoger och

remissrundor i nämnderna. Vi har under många år byggt upp en kulturell

välfärd i vår kommun som vi ska vara stolta över, med t.ex. vår fina biblioteksverksamhet,

kulturskolan och

The Glass Factory. Den reviderade planen bygger vidare på en redan stark kulturell

infrastruktur.

I juni skulle beslut tas i KF, på initiativ av det nya styret,  om att det kommunala

pensionärsrådet och det kommunala tillgänglighetsrådet skulle upphöra – detta

utan att föra någon dialog med organisationerna som ingår i råden eller med opposi-

tionen.

Detta protesterade vi kraftfullt emot. Vi hade under våren flera gånger lyft frågan med

minoritetsstyret eftersom  inga politiker valdes in i råden och därav heller inga möten

hölls.

Tack vare vår påverkan togs ärendet i sista stund tillbaka och en dialogrunda genom-

fördes för att sedan ta ett välförankrat beslut i november månad. De bägge råden blir

kvar och  fler råd därtill inrättas för att förbättra dialog och insyn. Detta kommer

säkerligen bli jättebra,  det är bara synd att vi  missade ett helt år med de kommunala

råden. Många beslut har under tiden tagits i nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige

utan att råden har fått någon insyn  eller möjlighet till att ge sin syn på saken.

I juni tog vi också beslut om rambudget för 2020. Inför det beslutet hade vi i bestämt

oss för att sätta oss ner med minoritetsstyret för att se om vi kunde komma överens

om budgeten. Vi agerade på detta vis med tanke på att ekonomin är ansträngd och vi

ville vara med och ta vårt ansvar och inifrån kunna vara med och prioritera enligt

vårt synsätt. Bland annat tack vare att vi kom överens om en skattehöjning på

50 öre var det relativt lätt att hitta en samsyn. De stora nämnderna, social och bildning,

såg vi dock fortfarande ha mycket större behov än vad vi

kunde tilldela dem ekonomiskt. Vi trodde och hoppades på besked om mer statliga

medel under hösten. Och så blev ju fallet...men det återkommer jag till.

I september tog KF beslut om köp och byte av mark för skid/strövområde i Ubbemåla.

Det kändes väldigt positivt!

Starten till detta var ett spännande medborgarförslag 2013. Efter det har föreningar

och kommunen arbetat med förslag och idéer på hur området kan utvecklas.

Det känns väldigt bra att kommunen nu äntligen äger marken.

Det är en förutsättning för att området ska kunna utvecklas än mer framåt.

I oktober var det dags för KF att ta beslut kring barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Minoritetsstyrets förslag

till beslut var att avveckla verksamheten helt och endast erbjuda barnomsorg på

vardagar mellan 06 och 18. Vi förstår att verksamheten har varit oerhört kostsam,

med tanke på de väldigt få barn som nyttjat denna omsorg,

och att resurserna nu behövs för att generellt förstärka förskolan.

Vi var dock inte beredda på att avveckla verksamheten fullt ut.

Vi yrkade på att erbjuda barnomsorg 05 till 23 på vardagar. Med en enda

rösts övervikt vann vi den voteringen. Det var mycket glädjande för de barn och

föräldrar som är i behov av barnomsorg på kvällstid!

I november var det då dags att ta beslut om korrigerade budgetramar när vi fått veta

att kommunen, tack vare den goda regeringen,  får utökade statsbidrag. Minoritetsstyret

lade ett nytt förslag till budget med ett resultat på nära 18 miljoner.

Enligt det finansiella målet skulle det budgeterade resultatet vara 12,5 miljoner.

Vi tycker det räcker att lägga sig på ett resultat enligt målet och lade därför förslag

som skulle förstärka nämnderna ytterligare. Vi lade sex yrkanden:

-att bildningsnämnden får 600 000 kr i utökad ram som tilldelas  Bjurbäcksskolan 7-9

för att kunna genomföra Polenresan (300 000 för att under våren kunna genomföra

den inställda resan 2019 och 300 000 för att möjliggöra den traditionsenligaresan

på höstterminen 2020).

- att bildningsnämnden får 2 000 000 kr i utökad ram som tilldelas gymnasieskolan

för kvalitetshöjande åtgärder.

- att bildningsnämnden får 1 000 000 kr i utökad ram som tilldelas elevhälsan.

- att bildningsnämnden får 500 000 kr i utökad ram för att försäkra folkbibliotekens

fortlevnad utanför Emmaboda tätort.

- att teknik och fritidsnämnden får 150 000 i utökad ram för hyra av bibliotekslokal

i Eriksmåla.

- att socialnämnden tilldelas 600 000 i utökad ram för att kunna anställa en

verksamhetschef.

Vi argumenterade väl för våra förslag men förlorade voteringarna med 19 röster emot

våra förslag, 17 för och SD som valde att avstå från att rösta.

Vi föreslog också i investeringsbudgeten att en miljon kronor skulle avsättas för att

påbörja projekteringen av renoverad eller ny simhall samt att två miljoner kronor

skulle avsättas till att renovera förskolan Solgläntan i Eriksmåla. Vi fick

gehör för dessa förslag av minoritetsstyret. Det var mycket glädjande.

Det mest uppseendeväckande under hela budgetsammanträdet tycker jag dock var

att SD inte lade ett enda förslag, inte argumenterade för någonting och inte heller emot

någonting. Det är ganska märkligt när de fått 790 röster i valet, 13 procent att väljarna

trodde mest på dem och sedan säger de inte ett ord när årets viktigaste kommunala

beslut ska tas. Hoppas att deras väljare noterar detta.

I december tog vi bl.a. beslut om taxor för vårt bad och träningscenter. Våra S-ledamöter

i teknik och fritidsnämnden tog initiativ till att sänka avgifterna för barn och unga,

att höja åldern för barn/ungdom från 16 till 19 år så att de får nyttja ett lägre pris

under en längre tid samt att införa en lägre senioravgift. Detta fick vi gehör för hela vägen 

från nämnden till KF. Det var en mycket bra julklapp till våra barn, ungdomar och seniorer.

Vi har naturligtvis också under året tagit många beslut och haft många diskussioner

i kommunstyrelsen, nämnder och bolag – men jag valde att summera några intressanta

händelser från kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande organ.

Vi har under året lämnat in ett par motioner och ställt någon interpellation i fullmäktige

och det ska vi fortsätta med under 2020 nu när vi börjar bli varma i kläderna.

Det har varit ett spännande år! Vi lär oss sakta men säkert att bedriva politik i opposition.

Må vi få ännu ett politiskt år med god dialog och respektfullt bemötande både inom

vårt parti och över partigränserna. Må vi alla nu få ett gott 2020!

Maria Ixcot Nilsson

Gruppledare för Socialdemokraterna i Emmaboda kommun


Medlemsmoete-dec19.jpg

Nyhetsflöde

2020-05-01 Aktuellt

 

2020-05-0 AK styrelse

 

2020-05-0 Nyhetsrubrik

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss